Biblioteksplanen

Här presenteras biblioteksplanen som anger mål och riktning för biblioteksverksamheten i Ludvika kommun.

Planen skall utvärderas av berörda nämnder varje år samt revideras i fullmäktige vid varje ny mandatperiod och vid behov. Vid större verksamhetsförändringar som rör biblioteksområdet ska förvaltningarna konsultera varandra. Verksamheterna ska utvärderas av berörda parter varje år.

Biblioteksplanen gäller 2019-01-01 - 2022-12-31.

 

Plan för folkbiblioteket                                                                    

Folkbiblioteken i Ludvika kommun

Bibliotekets vision är att vara ett välkomnande bibliotek som är öppet och tillgängligt för alla, där barn, unga, äldre, personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska samt de nationella minoritetsspråken är prioriterade. 

Biblioteken i Ludvika består av ett huvudbibliotek och tre filialer. Biblioteket ska vara kommuninvånarnas självklara kultur- och informationscentrum, med ett brett och mångsidigt utbud. Dess hemsida skall vara lätt att hitta, aktuell och lättanvänd. Biblioteket anordnar föreläsningar och utställningar.

Barn

Biblioteket ska stimulera till läslust. God tillgång till litteratur på rätt nivå är viktig för barnens läsintresse.  För barn ordnas läsfrämjande aktiviteter.

Andra språk än svenska

Bibliotekets uppdrag att stimulera till läsning gäller även andra språk än svenska. Litteratur på aktuella språk skall prioriteras vid inköp. 

Äldre och personer med funktionsnedsättningar

Bibliotekslokalerna ska vara tillgängliga. Biblioteken ska erbjuda anpassade medier för personer med funktionsnedsättningar.
Biblioteket bedriver Boken kommer-verksamhet, vilket innebär att personer som är förhindrade att ta sig till biblioteket kan få hem en boklåda varje månad.
Socialbibliotekarien arbetar med bibliotekets tillgänglighetsfrågor. Målet är att kulturombuden i vård- och omsorgsverksamheterna två gånger per år ska informeras av socialbibliotekarien om anpassade media.

Digital delaktighet   

Biblioteket ska verka för att öka den digitala delaktigheten bland annat genom att tillhandahålla datorer, utskriftsmöjligheter och skanning. 

Personalens kompetens

Bibliotekspersonalen ska vara kompetent och välutbildad för att kunna möta låntagarnas krav och skilda behov. Kritik och klagomål skall ses som ett verktyg för att förbättra servicen. Rutiner för klagomålshantering samt uppföljning av dessa skall finnas.

 

Vård och omsorg 

Läsombud och kulturombud

Läsombud finns inom LSS:s områden daglig verksamhet och bostäder med särskild service. 

Att vara läsombud innebär att:

 • informera övrig personal hur man läser för personer med begåvningsmässiga funktionshinder på olika nivåer.
 • ge stöd och råd till sina arbetskamrater angående lättläst
 • hålla högläsning för brukare
 • ha kännedom om litteratur inom området lättläst
 • hjälpa brukare hitta litteratur


Utveckling

Målet är att alla verksamheter inom vård- och omsorgsnämndens ansvar för äldre och funktionshinder i framtiden ska ha ett kulturombud, med ansvar att samarbeta med bibliotekets socialbibliotekarie. Förändringen innebär att ansvaret inte bara täcker litteratur utan kultur i alla dess former. Under uppbyggnadsarbetet av detta ansvarar Vård- och omsorgsförvaltningen för att en kontaktperson mot socialbibliotekarien finns.

 

Utbildning

Mål för biblioteket i gymnasieskolan

 • Biblioteket ska vara en levande miljö som främjar lärande och som stimulerar elevernas lust att läsa.
 • Eleverna ska ha tillgång till elektroniska och tryckta källor.
 • Nyckelord för elevernas arbete är medie- och informationskunnighet (MIK), källkritik, reflektion, analysförmåga, förståelse och empati.
 • Bibliotekariens uppgift är att främja läsning och att samarbeta med lärarna kring medie- och informationskunnighet.

Mål för skolbiblioteken i grundskolan

 • Skolbiblioteket är en del av skolans informations- och kunskapscentrum. I skolbiblioteket ska elever och pedagoger kunna söka och värdera information. I skolbiblioteket finns olika medier.
 • Genom att pedagogerna på varje skola har kunskap om skolbibliotekets utbud av lämplig litteratur för den enskilde eleven kan elevernas språkutveckling främjas och läslust stimuleras.
 • Ett bibliotek med för åldersgruppen anpassad litteratur ska finnas på varje skola.
 • Det ska finnas tillgång till och kunskap om anpassade medier för bland annat: elever med läs- och skrivsvårigheter, dyslektiker, elever med andra språkbakgrunder.
 • Skolbiblioteket ska ha en kulturell funktion och bidra till elevernas självförståelse och utveckling.
 • Eleverna ska läras att även utnyttja folkbibliotekets resurser.
 • Skolbiblioteksorganisationen ska samverka med folkbiblioteken.
 • Alla skolor ska sträva efter att uppnå målen för skolbiblioteken i kommunens biblioteksplan.
 • Varje skola följer upp skolbiblioteket utifrån målen för skolbiblioteken i grundskolan i kommunens biblioteksplan, i den egna skolans systematiska kvalitetsarbete.
 • Skol- och lärarbibliotekarierna ingår i ett nätverk för grundskolorna i kommunen. Nätverket träffas minst 1 gång/termin.

Skol- eller lärarbibliotekarie ska finnas på varje skola. Skolbiblioteken och inköp av biblioteksmedia ska kunna följas upp som en egen verksamhet i ekonomisystemet.  

Samarbetsformer

En central referensgrupp ska finnas som även kan diskutera andra kulturfrågor. Skolan representeras av en representant för förvaltningsledningen, en skol/lärarbibliotekarie, en förskolechef samt en rektor. Representanterna utses av respektive rektorsgrupp. Från folkbiblioteken deltar bibliotekschefen samt representanter utsedda av bibliotekschefen. Bibliotekschefen sammankallar gruppen en gång per halvår. 

Socialbibliotekarien anordnar regelbundet utbildning för skolpersonal i anpassade media. 

 

Samverkan mellan BVC, förskola, grundskola, grundsärskola och folkbibliotek  

Barnavårdscentral

Folkbiblioteket skänker en bokgåva till alla nyfödda i kommunen.
Folkbiblioteket arrangerar föräldraträffar och samverkansmöten utifrån behov och efterfrågan.

Förskola

Språk- och läsfrämjande aktiviteter arrangeras av folkbiblioteket.
Förskolans arbete med litteratur stöttas av folkbiblioteket.

Förskoleklass                                                                  

Erhålla eget lånekort på folkbiblioteket.
Introduktion med ”bibliotekslek” och sagoläsning.
Regelbundna besök på bibliotek i närområdet.             

Åk 1 - åk 3

Regelbundna besök på folkbiblioteket.
Läslusten är prioriterad och skall stimuleras, gärna med bokprat av person som inte dagligen har anknytning till skolan.

Åk 4 - åk 6

Regelbundna besök på folkbiblioteket i åk 4 och 6.
Åk 5 skall besöka huvudbiblioteket för att få enkel bibliotekskunskap.

Åk 7 - åk 9 (årskurs 10)

Eleverna erbjuds möjlighet till PRAO på biblioteket.
Åk 7 besöker folkbiblioteket för information om vad biblioteket erbjuder. 

Ansvarsfördelning mellan folkbibliotek och grundskola

 • Skolan ansvarar för att eleverna ges möjlighet att besöka biblioteket.
 • Folkbiblioteket skickar ut erbjudande om biblioteksbesök.
 • Skolan tar kontakt med folkbiblioteket för att boka besökstider.
 • Skolan ansvarar för transporten mellan skola och bibliotek.
 • Folkbiblioteket ansvarar för att barnen erhåller lånekort.
 • Folkbiblioteket erbjuder bokprat och/eller annan lässtimulerande verksamhet.

Alla elever ska under sin skolgång få minst ett författarbesök under förutsättning att medel erhålls från ”Skapande skola”.