Språkpiller

Logopeder, som behandlar barn med försenad språkutveckling, rekommenderar böcker på recept för språklig stimulans och träning i hemmet.

Vad är Språkpiller?
Språkpiller är en del av den behandling logopeden erbjuder barn med försenad språkutveckling. Språkpiller är de bilderböcker som barnet får på ”recept” (rekommendation) från logopeden för språklig stimulering och träning i hemmet. Böckerna lånas på biblioteket. Språkpillren är framtagna i ett samarbete mellan logopeder, kommunbibliotek och Länsbibliotek Dalarna.

Idé
Logopeder behandlar barn med försenad språkutveckling, de rekommenderar böcker som språklig stimulering och träning i hemmet.

Värdet av Språkpiller
Samarbete mellan logopeder och folkbibliotek har gett båda yrkesgrupperna ökade kunskaper om barns språkutveckling och barnböcker.

Ett bra urval språktränande böcker har granskats av två yrkesgrupper, logopeder och barnbibliotekarier. Enkla, lättförståeliga, språkstimulerande böcker som tränar barnets språk till exempel meningsbyggnad, ordförråd, begrepp, uttal och kommunikation.

Föräldrar får ett verktyg för att arbeta med språkstimulans i hemmet, vilket är speciellt viktigt för barn med språkstörning.

Målsättning
Att använda sig av böcker för att utveckla barns språk och därigenom skapa läslust. Att biblioteken når fler och nya grupper av besökare.

Målgrupp
Barn i förskoleåldern med försenad språkutveckling. Indirekt barnens föräldrar.

Utökad målgrupp
Personal på förskolor, språkförskolor, särskolor, familjecentraler och specialpedagoger inom förskolan samt intresserade föräldrar.

Språkpillertips
Språkpillerböckerna är indelade i olika kategorier för att du som förskolelärare, pedagog eller förälder lätt ska få förslag på böcker som passar för ett visst språkområde. Läs mer om de olika språkpillerkategorierna som finns under menyvalet Språkpillerkategorier. 

Språkpiller passar naturligtvis alla barn för allmän språkstimulering!
Språkpillerböckerna kan användas för flera grupper. BVC kan rekommendera språkpillerböcker till barn som är lite sena i språkutvecklingen, men som inte behöver gå till en logoped. Även förskolan kan låna språkpillerböcker.